Nota Legal

Nota Legal

1. Dades empresa

Nom: Dronpixel.com
Raó social: Blaupíxel Internet, S.L.
NIF: B55189450
Domicili social: Av. Mas Pins, 150 2n 5a - 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Telèfon: 972 477 746
Correu electrònic: info[@]dronpixel.com

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'Usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, així com les CONDICIONS REGULADORES dE CADASCUN DELS SERVEIS OFERTS que preguem llegeixi detingudament, en cas d'estar interessat en la contractació. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquestes, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.

A través d'aquesta pàgina Web oferim diversos serveis telemàtics, així com diversos continguts relatius al món de la informàtica i Internet, sense que això suposi, en principi, relació professional ni mercantil amb l'Usuari. En cas de contractar serveis oferts a la web, suposarà la subjecció de l'Usuari a les condicions i termes de contractació, que regulin particularment aquest servei.

En qualsevol moment Blaupíxel Internet, S.L. podrà modificar la presentació i configuració del lloc web i fins i tot suprimir aquest de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

2. Drets de propietat intelectual i industrial

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial estan expressament reservats per Blaupíxel Internet, S.L.. El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el web estan protegits per la legislació espanyola a favor de Blaupíxel Internet, S.L..

Blaupíxel Internet, S.L. no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat a excepció del material clarament indicat per escrit per ús comercial.

Blaupíxel Internet, S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin.

Blaupíxel Internet, S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

3. Condicions d'accés

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre. No obstant, per l'accés a determinats serveis o continguts és necessària la prèvia subscripció i per a la contractació dels diversos serveis oferts per nosaltres, és necessària la prèvia satisfacció d'una contraprestació econòmica en els termes i condicions que s'estipulen en la present pàgina web mitjançant les condicions generals de contractació reguladores de cada servei.

Els serveis que requereixin una contraprestació econòmica per al seu ús o adquisició, quedaran degudament identificats en el lloc Web, amb fàcils indicacions per subscriure i / o procedir al seu abonament, al costat de les Condicions Generals de Contractació que regularan l'acord.

El client s'obliga a mantenir operativa, activa i actualitzada l'adreça e-mail proporcionada en el formulari de contractació per a les comunicacions amb Blaupíxel Internet, S.L., ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de Blaupíxel Internet, S.L..

L'Usuari, en qualitat de Client, és l'únic responsable de la utilització i conservació dels logins (usuaris) i passwords (contrasenyes) facilitades per Blaupíxel Internet, S.L. per a l'ús de les eines que es posen a la seva disposició per a la gestió dels productes contractats , ja que són els identificadors necessaris que permeten contrastar a Blaupíxel Internet, S.L. l'autenticació de l'accés del client i facilitar el permís a les actuacions que se sol·licitin des d'aquestes eines. L'ús d'aquests identificadors i la comunicació, fins i tot per terceres persones, s'entendrà sota l'única responsabilitat del Client.

L'Usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Blaupíxel Internet, S.L., en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, referent al deure de col·laboració amb els organismes competents, suspendrà el servei contractat quan sigui instat per l'organisme judicial o administratiu que ho sol·liciti formalment. Així mateix, si Blaupíxel Internet, S.L. té coneixement i la certesa que s'estan cometent presumptes accions il·lícites o que vulnerin drets de tercers, ho ha de posar en coneixement de les autoritats competents.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions contractuals que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la seva impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ....) que la nostra pàgina web posa a seva disposició, li comuniquem que Blaupíxel Internet, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'Usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulen tots els llocs web.

L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de Blaupíxel Internet, S.L. dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitats

Al posar a disposició de l'Usuari aquesta pàgina web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'Usuari.

Blaupíxel Internet, S.L. no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs o pàgines web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

Blaupíxel Internet, S.L. no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels Usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. Tanmateix, Blaupíxel Internet, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a Blaupíxel Internet, S.L. per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de Blaupíxel Internet, S.L.. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de Blaupíxel Internet, S.L. com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

L'Usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per Blaupíxel Internet, S.L. en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres clients.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Spain).

5. Política de privacitat

Blaupíxel Internet, S.L. informa que per fer ús d'alguns dels serveis telemàtics que s'ofereixen al nostre portal d'Internet, així com per facturar els serveis prestats i proporcionar les novetats comercials de la nostra empresa o sol·licitar informació, cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal , que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), seran objecte de tractament i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts. Així mateix, informem que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals .
Blaupíxel Internet, S.L. , com Responsable dels Fitxers , considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic , ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers , si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius , i accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades , que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal ( LOPD ) i Reial Decret 1720/ 2007 de desenvolupament de la LOPD i altra legislació aplicable . Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya , quedant sotmesa a ella , tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web .

El subministrament de dades per part de menors de 14 anys, no està permès sense la deguda autorització dels seus pares o tutors legals. Blaupíxel Internet, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat, davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l'edat de l'Usuari, pel subministrament de dades personals de menors de l'edat indicada.

2. Quines dades se sol·liciten i amb quina finalitat.
Blaupíxel Internet, S.L., informa que, en cap cas, està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per proporcionar-li els serveis oferts , de manera que les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.

La finalitat de la sol·licitud de dades personals a la nostra pàgina web no és altra que la de poder oferir-li els següents serveis:

Registre de noms de domini: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de registrar el nom de domini que ens sol·liciti (Fitxer Clients) i remetre-li informacions tècniques i comercials dels nostres serveis.

Allotjament de pàgines web (Hosting) i servidors: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat de proporcionar-li el servei d'allotjament de pàgines web i servidors que ens sol·liciti (Fitxer Clients), i remetre-li informacions tècniques i comercials dels nostres serveis.

Facturació dels serveis prestats: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat facturar el servei o serveis que ens contracti (Fitxer Clients), i remetre-li informacions tècniques i comercials dels nostres serveis.

Informar dels serveis de Blaupíxel Internet, S.L.: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat proporcionar-li la informació comercial de qualsevol dels nostres serveis que ens sol·liciti o que Blaupíxel Internet, S.L. cregui que li pot ser del seu interès (Fitxer Clients).

Formularis de contacte per contestar les seves sol·licituds d'informació o dubtes i remetre-li informacions comercials dels nostres serveis.

Blaupíxel Internet, S.L., es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

3. Comunicacions comercials amb els usuaris.
En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que mitjançant l'acceptació de les condicions generals de contractació o la sol·licitud d'informació comercial, ens autoritza expressament a remetre-li els nostres enviaments tècnics, comercials, publicitaris, informatius o promocionals per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable en cadascun dels nostres enviaments, o abans de la seva recepció en el correu electrònic info@blaupixel.com.

4. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. En qualsevol moment té dret a oposar-se a l'enviament d'informacions comercials, així com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a Blaupíxel Internet, S.L. - LOPD CLIENTS Av Mas Pins, 150 2n 5a - 17457 Riudellots de la Selva (Girona). Espanya.

5. Cessió o comunicació de les seves dades. Blaupíxel Internet, S.L., l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, llevat que el vostè ens ho autoritzi, i en els casos legalment previstos.

En tot cas, ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals als organismes autoritzats per al registre de domini a Internet (especificats en el contracte de dominis) per tal de dur a terme el registre de nom de domini sol·licitat, i aparèixer a la base de dades Whois - i, si escau, del ESNIC - que regulen aquests organismes i on consten tots els titulars dels dominis registrats en l'actualitat.

6. Actualització i Cancel·lació de les seves dades. És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, Blaupíxel Internet, S.L. no respondrà de la veracitat dels mateixos. Així mateix, ens certifica que totes les dades que vostè ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix. Entenem que si no cancel seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que Blaupíxel Internet, S.L. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

7. Cookies. Blaupíxel Internet, S.L. pot utilitzar cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de Blaupíxel Internet, S.L. el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L'usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.dronpixel.com.

8. Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats. Blaupíxel Internet, S.L. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix ​​el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Blaupíxel Internet, S.L. conté enllaços amb altres llocs o pàgines web aliens a la nostra empresa, de manera que no podem garantir ni responem per la seguretat respecte a les seves dades personals que l'usuari proporcioni en aquests portals. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat d'aquestes pàgines web.

Blaupíxel Internet, S.L. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta web.

6. Condicions específiques - Contractes

En Blaupíxel Internet, S.L. volem que tinguis les coses molt clares, per això posem al teu abast els contractes aplicables als nostres productes abans que iniciïs el procés de contractació perquè així puguis tenir accés a ells i puguis revisar amb tot el temps del món i no tinguis sorpreses d'última hora. També et mostrem l'última data en què s'ha modificat algun d'ells per si s'acosta el període de renovació i vols consultar-ho amb deteniment.